2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

..അതിലേ പോവുമ്പോ..അതിലേ
പോവുമ്പോ
അവന്റെ കാര്യമോർക്കും.
അവിടിപ്പം ആരുമില്ലാതെ
കാടുകേറിക്കിടക്കുന്നു..

അവനിപ്പം എവിടാരിയ്ക്കും...?
ബോംബേലെങ്ങാണ്ടൊണ്ടെന്ന്
ആരാണ്ട് പറയുന്ന കേട്ടു...

ഒള്ളതാരിയ്ക്കും...

ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദിക്കാരിയേം കെട്ടി
വല്ല ടയറുകടയും നടത്തുവാരിയ്ക്കും...

ചെലപ്പോ,

നിവർത്തികേടുകൊണ്ട് മോട്ടിച്ചേന്
ജയിലിലായിരിയ്ക്കും....

അല്ലേല്,

തലയ്ക്ക് പ്രാന്തുകേറി
നീളെ നടക്കുവാരിയ്ക്കും...

അതുമല്ലേൽ,

അവൻ ചത്തുകാണും...

എന്നാലും
അതിലേ
പോവുമ്പോ
അവന്റെ കാര്യമോർക്കും...

അന്നവന്റെ അമ്മയോട്
ചോദിച്ചപ്പോ
അവരൊരുമാതിരി
ഒക്കാത്ത മറുപടി പറഞ്ഞു.
അതെനിയ്ക്കങ്ങോട്ട്
പിടിത്തം കിട്ടിയില്ല...

എന്നാലും,
അതിലേ
പോവുമ്പം
അവന്റെ കാര്യമോർക്കും...