2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

...മോലാളി.....രണ്ട് റക്കായത്ത്
ഉറങ്ങിയെണീറ്റ്
സുബഹി നിസ്കരിച്ച്
അവ്വക്കറ് മീനുംകൊണ്ടിറങ്ങും

ചുവന്ന തോർത്തൊരെണ്ണം
തലയിൽ വട്ടം കെട്ടി
ഫോറിൻ ലുങ്കിയ്ക്ക് മുകളിൽ
കറുത്തവാറുള്ള
ബെൽറ്റും കെട്ടിയാല്പിന്നെ
അവ്വക്കറ് സുൽത്താനാകും

അന്നേരം,
ഐസു വെള്ളം വീണ്
തുരുമ്പിച്ച സൈക്കിൾ
രാജരഥമാകും...

ഓാഓയ്യ്യ്യ്.... മീനോയ്യ്യ്യ്...
വിളികേട്ട്
അടുക്കളക്കതകുകൾ
മലർക്കെ തുറക്കും...

വഴിയരികിൽ
താലവുമേന്തി
തരുണികൾ
കാത്തുനിൽക്കും...

ഇരുന്നുണ്ണാൺ
പാങ്ങുള്ളവളും
പത്തുപഞ്ചാരപറഞ്ഞ്
രണ്ടെണ്ണം കൂടി
ഇങ്ങോട്ടിടെന്റെ
മോലാളീ എന്ന്
ചിറി നനയ്ക്കുന്ന
പൂച്ചയാകും...

ചെതുമ്പലൊട്ടിയ
നനഞ്ഞ നോട്ടുകൾ
ബാക്കി നൽകുമ്പോൾ
ചിരിച്ച മുഖങ്ങളിൽ
അവജ്ഞ നിറയും....

ഐസുപെട്ടിയിൽ നിന്നും
മുഴുത്ത മീനുകൾ
കറിച്ചട്ടിയിലായാൽ

മോലാളി വെറും
മീങ്കാരൻ അവ്വക്കറാവും....