2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

....ചൂണ്ട...
നട്ടെല്ലുള്ള മണ്ണിര
എന്നാണ് വിഴുങ്ങുമ്പോൾ
വിചാരിച്ചത്...

ചെകിളപ്പൂവിൽ
കൊരുത്തപ്പോഴാണ്
ചതി തിരിച്ചറിഞ്ഞത്...