2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

..വടുക്കൾ...ആ വളവിലെ
ടയരുരഞ്ഞ പാടിൽ
നടന്നതോ
നടക്കാതെപോയതോ
ആയ ഒരപകടം
കരിഞ്ഞു മണക്കുന്നുണ്ട്...

അശ്രദ്ധകൊണ്ട്
അവിടം അടയാളപ്പെട്ടടതാകാം

തിടുക്കം
നടുക്കത്തിനു വഴിമാറിയതാകാം

മനുഷ്യനോ
മൃഗമോ ആകട്ടെ,
കുറുക്കുചാടിയ കാരണമാകാം...

മരണമോ മരണാസന്നതയോ
എന്ന ജിജ്ഞാസയ്ക്ക്
മറുപടിയുണ്ടാവണമെന്നില്ല....

ആ വളവിലെ
ടയറുരഞ്ഞ പാടിൽ

ഒരു നിലവിളി
തളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്...

ആ വളവിലെ
ടയറുരഞ്ഞ പാട്
ചില മനസ്സുകളിലെ
വടുക്കൾ
പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്...