2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

-ഉപമ-കഴുത്തിൽ
തുടൽ മുറുകിയ
നായയുടെ
വ്രണത്തിൽ
ഈച്ചകൾ
പൊതിയുമ്പോൾ.

ഉടൽ കുടഞ്ഞ് അവ
ഒരു നിമിഷാർദ്ധം
നോവു നീക്കുന്ന
സുഖമുണ്ടല്ലോ..

അതിനെ,

എന്റെ
കവിതയെന്ന്
കരുതുക....