2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

...മരുന്ന്...ഒരിയ്ക്കൽ ശ്രമിച്ചു
പരാജയപ്പെട്ടവനെ
ജയിച്ചവനു കാവൽ
നിർത്തണം...

കയർ അറുത്തുമാറ്റാതെ
അവനേക്കൊണ്ട്
അഴിച്ചിറക്കിക്കണം...

മിഴിച്ച കണ്ണുകൾ
അവൻ
തിരുമ്മിയടയ്ക്കണം..

മഹസ്സറെടുക്കാൻ
അവനേക്കൊണ്ട്
മറിച്ചു കിടത്തണം...

തഴപ്പായയിൽ
പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുമ്പോൾ
അവനറിയാതെ കൈ വിറയ്ക്കണം..

പോസ്റ്റുമോർട്ടം റ്റേബിളിൽ
പഞ്ഞിയും കത്രികയുമായി
കയ്യാളായി
അവനുമുണ്ടാവണം..

അറുത്തുമുറിച്ചത്
അവനാവണം തയ്ക്കേണ്ടത്..

അവസാനത്തെ ഒരുക്കത്തിനു
അവൻ പൗഡർ കുടയണം..

ആംബുലൻസിൽ നിന്നുമിറക്കു-
മ്പോൾ നിലവിളികൾ
കാതുപൊത്തണം..

ഉടപ്പിറന്നവരുടെ
കരച്ചിൽ കണ്ട്
അടക്കിവച്ച ഒരു നിലവിളി
കുരനാവിൽ മുറുകിപ്പിടയുന്നത്
കണ്ണറിയണം..

അടക്കം കഴിഞ്ഞ്
ഒടുക്കം പോകുന്നവൻ
തിരിച്ചറിവിന്റെ
തീ കൊണ്ട് ഞെട്ടണം...
47163Like · · Promote · Share