2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

...സങ്കേതം...
കച്ചിയും കുന്താലിയും
കാച്ചിലും ചേനയും
നിറച്ച കളീലിൽ
കഷ്ടകാലത്തിന്
ഒരു ചേര കേറി

അച്ഛനതിനെ തുരത്താൻ
കച്ചിത്തിരി പെറുക്കി
കാളത്തിണ്ണയ്ക്കടുക്കി

മൊട്ട ബാബുവണ്ണൻ തന്ന
കുത്തുപുസ്തകം
കച്ചീടെടേടല് കണ്ടപ്പോ
അച്ഛന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ
അബദ്ധക്കാരനായി...

ചേരയിഴഞ്ഞു കയറിയത്
കളീലിലല്ലെന്നും പറഞ്ഞ്
ബീഡിയും കത്തിച്ച്
അച്ഛനിറങ്ങി
മുക്കിലോട്ട് പോയി....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ