2013, ഒക്‌ടോബർ 23, ബുധനാഴ്‌ച

..പാറ..
അകത്ത്
ശാന്തി
പൂവെറിഞ്ഞ്
പൂജിക്കുന്നു..

പുറത്ത്
ഭക്തര്
തേങ്ങയെറിഞ്ഞു
ദ്രോഹിക്കുന്നു.