2010, മേയ് 26, ബുധനാഴ്‌ച

അമ്മഉള്ളിലെരിയുന്ന അഗ്നിക്കുമീതെ......
കഞ്ഞിക്കലത്തെ വയ്ച്ച്.......
കണ്ണുനീരൂറ്റി കലം നിറച്ച്.....
നല്ലകാലത്തിൻ പ്രതീക്ഷയെ
മുന്നാഴി അളന്നിട്ട്........
ഉരിയരി മിച്ചം വയ്ച്ച്.....
വേവിച്ച്....
വേവിച്ച്....

- സുനിലൻ

1 അഭിപ്രായം: