2010, മേയ് 26, ബുധനാഴ്‌ച

ഒരുവേള അറപ്പോടെ നീ എന്നെ തോണ്ടിയെറിഞ്ഞു ചവിട്ടിമെതിച്ചാൽ...........?
സഖീ...... നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ..........?
നമുക്ക്സ്വർഗം ലഭിക്കണെ എന്നാണെന്റെ പ്രാർത്ഥന.
നിനക്കുസ്വർഗ്ഗവും എനിക്കുനരകവുമാണെങ്കിൽ
നിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ സുഖങ്ങളോർത്ത്
എന്റെ നരകയാതന ഞാൻ സഹിക്കും.......!!
ഏരിതീയിലും,വറചട്ടിയിലും
എനിക്കുനിന്നോർമ്മകൾകുളിർകാറ്റാകും......
മറിച്ചാണെങ്കിൽ.....................?
നിന്റെപാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത്,
എന്റെപുണ്യങ്ങൾ നിനക്കുനൽകി
നിന്നേഞാൻ സ്വർഗ്ഗസ്ത്ഥയാക്കും.......!!

മറുജന്മമുന്റെങ്കിൽ........?
ഒരുമിച്ചാകണേ എന്നാണെന്റെ പ്രാർത്ഥന.....
പുണ്യവതി നീ മനുഷ്യസ്ത്രീയും
പാപിയായ ഞാൻ പുഴുവുമായാൽ..........?
നിന്റെ തലോടലേറ്റ പനിനീർചെടിയുടെ
ഇലകളിൽ ഞാൻഇഴഞ്ഞുനടക്കും
ഒരുവേള അറപ്പോടെ നീ എന്നെ തോണ്ടിയെറിഞ്ഞു
ചവിട്ടിമെതിച്ചാൽ...........?
നീ വീണ്ടും പാപിയായാൽ........
ഇല്ല അതിനുഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല
എന്റേതൊരു ആത്മഹത്യയായിരുന്നെന്ന്
ദൈവത്തിനു ഞാൻ സത്യവാങ്ങ്മൂലം
നൽകിയെക്കാം..................

- സുനിലൻ കളീക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ