2011, മേയ് 25, ബുധനാഴ്‌ച

..........ഉയിർപ്പ്.........

എന്റെ പ്രണയം
ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു...
ഏകാന്തതയുടെ
കല്ലറതുറന്ന്
ഇതാ നിന്റെ മുന്നിൽ
നിൽക്കുന്നു
അവിശ്വ്വാസികൾക്ക്
അടയാളമായി
ചുണ്ടിലെ പുഞ്ചിരി
കവിളിലെ ചോപ്പ്
കണ്ണിലെ കവിത
എന്നിവ .തെളിവ് നൽകും