2011, മേയ് 25, ബുധനാഴ്‌ച

.........ദ്വയം...........

എന്റെ ചുണ്ടുകൾക്ക്
നിന്റെ ശരീരത്തോട്
ശബ്ദമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയോ
സംസാരിക്കണമത്രേ..

നിന്റെ സ്വർണ്ണരോമങ്ങൾ
അതിനുള്ള മറുപടി പറയും,

മുള്ളുകുത്തിയതിനു കരഞ്ഞവളുടെ
കണ്ണു നിറയ്ക്കാതെ
എന്നിലേക്ക് തുന്നിചേർക്കണം.

കയറില്ലാത്ത ഊഞ്ഞാലിൽ
ചില്ലാട്ടം പറക്കുമ്പോൾ
നിന്റെ അടഞ്ഞ കണ്ണുകൾ കാണുന്നത്
ആകാശത്തിനുമപ്പുറത്തെ ലോകം.

നിന്നെ ശുദ്ധയാക്കുന്ന ജലത്തോട്
എനിക്കുള്ള അസൂയയ്ക്ക് മരുന്നില്ല.
ഉടുപ്പുലച്ച കാറ്റിനോട്
എന്റെ പരിഭവം അറിയിക്കുക.

ആത്മാവിലേക്ക് ആദ്യമായി
ചുഴിഞ്ഞു നോക്കിയവളേ.
നിനക്കീ നിസ്വൻ
വേറെന്തു നൽകും..