2011, ജൂൺ 5, ഞായറാഴ്‌ച

.....മുയൽ.....

മൂന്നു കൊമ്പുള്ള എന്റെ മുയലിനെ
എന്ത് പേര്‌ വിളിക്കാം....?

തൊട്ടാലലിഞ്ഞു പോകുന്ന
മഞ്ഞിന്റെ രോമമുണ്ടതിന്‌.
ഉയർന്നു ചാടുമ്പോൾ
കുതിരയുടെ ചിനപ്പുമുണ്ട്.

പച്ചപ്പ് കാണുമ്പോൾ
പകപ്പുള്ള കണ്ണുകളിൽ
ഇന്നലെകളുടെ നിലാവെട്ടം പരക്കും.

തഴുകുന്ന കയ്യിനുതാഴെ
പതിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ
ഉടുക്ക് കേട്ട് ഭയപ്പെടാത്ത ഉള്ളിൽ
നൂല്മഴയുടെ നിശബ്ദത.

എങ്കിലും അടിക്കാടനങ്ങുമ്പോൾ
വെയിലുണക്കി ചിതറിച്ച വിത്തുപോലെ
കുതറിയോടാറുണ്ട്.

തിരഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ
ഒരു ചൂരുമാത്രം ബാക്കിയാക്കി
ഏതുമാളത്തിലാണ്‌ അതൊളിച്ചത്...?