2011, ജനുവരി 17, തിങ്കളാഴ്‌ച

നേർച്ചക്കോഴി

അങ്കവാലും പൂവും കണ്ട് ഭ്രമിക്കേണ്ട

കണ്ണിലെ മൃതിഭയം കണ്ട് രസിക്കേണ്ട

ഞാൻ നേദ്യം. ദേവകൾക്കല്ല.

ചോരവാർന്ന് കഴിഞ്ഞ്

കോവിലിന്റെ മേൽനോക്കികൾക്ക്

പറയിട്ടനെല്ലും അഭിഷേക ജലവും തന്ന്

പക്കോടെ പോറ്റുന്നത് ചന്തം കാണാനല്ല

നാവുനീട്ടി,കണ്ണുതള്ളി

മരണവെപ്രാളം കാട്ടുന്നകൽപ്രതിമയ്ക്ക്

ജീവജലംഎന്റെ ശീതരക്തം.

നാളെപുലരുമ്പോൾ എന്റെ കൊക്കറുക്കും

അതിനുമുൻപെനിക്കൊന്നുറക്കെ കൂകണം

ആരെയുമുണർത്താനല്ല.

വരുത്തുപോക്കുകൾവരവുവയ്ക്കാൻ,

കഴകക്കേടുകൾ തുറന്നുകാട്ടാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ