2010, ഒക്‌ടോബർ 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സയനൈഡ്

നീയുരുക്കിയപൊന്നിന്‌
മാറ്റേറെയെന്ന്കുശുമ്പുപറഞ്ഞവർ
നീ കൊഴിഞ്ഞുകിടന്നതെരുവിൽ,
നിന്നെകാണാത്തകണ്ണുകൾ
നിന്റെ ശവപ്പെട്ടിചുമക്കാൻ
തിക്കിതിരക്കുമ്പോൾ

ആകാശത്ത്
ചരിത്രം പടച്ചവിരലുകളാൽ
മുടികോതി നീനിൽക്കുന്നു..

ആചാരവെടിയെന്നപേരിൽ
നിന്റെയാത്മാവിനെക്കൂടി
ചുട്ടുവീഴത്താൻശ്രമിക്കുമ്പോൾ
അന്തരിച്ചിട്ടുംഅസ്തമിക്കാത്ത
കാവ്യസൂര്യന്റെ തപംതണുപ്പിക്കാനാവും
അവർ നിന്നെഅഞ്ചുനാൾ
ഫ്രീസറിൽ വച്ചത്


കള്ളിൽ മുങ്ങി
കവിതയുടെമുത്തുവാരിയ
കറുത്തദ്രാവിഡാ..
നിന്റെയാത്മാവ്
ബലിച്ചോറുതിന്നാൻ
കാകനായ്അവതരിക്കില്ല

കവികല്പവൃക്ഷങ്ങളിൽ
ദുരനുഭവങ്ങളുടെ
കാളത്തുടയെല്ലിനാൽ
താഢനമേറ്റ്
പരാജയത്തിന്റെ
തിരുമുറിവുകളിൽ നിന്നും
ഊറുന്ന കയ്ക്കുന്ന
കവിതനീരിന്റെലഹരിനുണയാൻ
കരിവണ്ടായ്നീ വരും

അന്ന്
പ്രണയികൾ നിന്നേ
വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനെന്ന്സ്തുതിക്കും
നിന്റെ സഖിഗ്രീഷ്മം
തിളയ്ക്കുന്നപകലുകൾ
നിനക്കായ്കാത്തുവയ്ക്കും
സിരകളിൽ കവിതയുള്ളവർ
നിന്റെ നാവേറ് പാടും

അതുവരെ
നിനക്കുവേണ്ടിഈ വിഷം
ഞാൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും
ഞാനും നിന്റെകൂട്ടുകാരനാവുന്നത് വരെ...

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: