2012, മാർച്ച് 4, ഞായറാഴ്‌ച

..... ഡയറി....

.....നിന്റെ സ്വകാര്യ പുസ്തകത്തിൽ
ഒരു പുറം എനിക്കായി
മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

നീയറിയാതെ ഞാനിന്നതൊന്നു-
മറിച്ചു നോക്കി.

മറ്റുപേജുകളിൽ എഴുതി നിറയ്ക്കുമ്പോൾ
തെളിയാതായ പേന
കുത്തിവരച്ച് തെളിയിക്കാൻ നോക്കിയ
വികൃതമായ കുറേ
കോറിവരകൾ മാത്രം അവിടെ.....